بیمه

خدمات بیمه

  • جدول تعهدات بیمه تکمیل درمان گروهی پرسنل دانشگاه سال1396 با بیمه نوین دریافت
  • مدارک لازم جهت تحویل اسناد پزشکی دریافت
  • خدمات جدید بیمه تکمیلی درمان شرکت بیمه نوین دریافت
  • مدارک مورد نیاز جهت اخذ معرفی نامه دریافت
  • آیین نامه بیمه درمان تکمیلی بیمه مرکزی دریافت
  • قرار داد دانشگاه صنعتی همدان با آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرزان
    صفحه اول
    صفحه دوم