خدمات رفاهی

خودرو

  • خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها ( شرکت نگین خودرو ) دریافت
  • خرید خودرو برای اعضای هیات علمی دانشگاهها ( شرح مفتاح رهنورد ) دریافت